Algemene voorwaarden

Artikel 1 -  Definities

 • De ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die de diensten aan consumenten biedt. Hierna te noemen  Team Motivation.

 • De consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot trainingen in groepsverband of persoonlijke trainingen met de ondernemer

 • Lidmaatschapsovereenkomst: overeenkomst tussen ondernemer en consument ter zake van trainingen bij Team Motivation, die niet op afstand wordt afgesloten. .

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt afgesloten via internet, telefoon, fax of post.

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deovereenkomst op afstand;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 •  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Team Motivation en  de consument.

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 • Het aanbod van Team Motivation wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Team Motivation aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding  is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

 • Voordat het aanbod wordt uitgebracht vult de consument het aanmeldformulier in, dat hem door Team Motivation ter beschikking is gesteld.

 • Het aanbod omvat ten minste:

 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5

 • de dagen en tijden van de trainingen

 • de kosten voor het abonnement

 • de wijze van betaling en de betalingstermijn

 • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn.

 

 • De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 • Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 • De overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 5 - Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van 14 dagen  na tot stand komen van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) de consument deelneemt aan de trainingen.

 

Artikel 6 - Duur en beëindiging

 • Team Motivation biedt de consument een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan,  die vanaf moment totstandkoming,, per maand opzegbaar is. met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

 • De overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden opgezegd.

 • Tussentijdse opzegging door  Team Motivation is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

 • de consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt,.

 • de consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Team Motivation of jegens een contractant (lid) van  Team Motivation. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald.

 • Indien Team Motivation zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Team Motivation mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

Artikel 7 - Prijs en prijswijzigingen

 • Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

 • Abonnementsgelden dienen door middel van een automatisch incasso vooruit betaald te worden. Losse lessen kunnen eventueel contant afgerekend worden.  

 • Eventuele prijsverhogingen worden door  Team Motivation 4 weken voorafgaand aan de wijziging bekend gemaakt..

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer

 • Team Motivation staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

 • Team Motivation staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de consument

 • De consument houdt zich aan de door Team Motivation gegeven instructies.

 • De consument dient een medische contra-indicatie voor trainingen te melden aan Team Motivation.

 • De consument dient de aanwijzingen van  Team Motivation c.q. de door hem aangestelde trainer op te volgen.

 • De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan  Team Motivation mede te delen.

 

Artikel 10  - Tussentijdse wijzigingen en annulering

 • Team Motivation kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden trainingen en tijden.

 • Team Motivation zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 • In geval van overmacht, behoudt Team Motivation zich het recht training te annuleren

 • Team Motivatian behoudt zich het recht een training te annuleren indien er niet minimaal 2 leden deelnemen aan een training.

 

.Artikel 12 – Betaling

 • De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Betalingen per automatische incasso wordt per maand bij vooruitbetaling geïnd.

 • Bij inschrijving is men eenmalige administratiekosten verschuldigd ad  € 20,-

 • Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door  Team Motivation schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is  Team Motivation gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Team Motivation bevoegd om de consument niet deel te laten nemen aan de trainingen.

 • Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Team Motivation bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.  De kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van de consument.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 • Team Motivation is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

 • Team Motivation is niet aansprakelijk voor enige blessures of  letsel opgelopen tijdens de trainingen.

 • Deelname aan trainingen  is geheel op eigen risico en op eigen verantwoording.. 

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard,  is het Nederlands recht van toepassing.

 

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Indien de consument niet akkoord is met de wijziging behoudt deze zich het recht de lidmaatschapsovereenkomst met Team Motivation op te zeggen.